chenjenping   ·  5月前
Exp. 162  ·  4 貼文  ·  11 留言

how to truncate a foreign key constrained table?

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0; 
TRUNCATE table $table_name; 
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
  分享   共 198 次點閱
共有 2 則留言
尤川豪   ·  5月前
Exp. 1,633  ·  213 貼文  ·  146 留言

這種 SQL 是在開發過程中 一時方便才會使用 對吧

正式功能大概不會使用這種 SQL?感覺整個讓 foreign key 機制失去意義

 
chenjenping   ·  5月前
Exp. 162  ·  4 貼文  ·  11 留言
 
您的留言
chenjenping
Exp. 162  ·  4 貼文  ·  11 留言
  查看個人檔案