chenjenping   ·  4年前
4 貼文  ·  14 留言

how to truncate a foreign key constrained table?

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0; 
TRUNCATE table $table_name; 
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
  分享   共 1,109 次點閱
共有 2 則留言
尤川豪   ·  4年前
438 貼文  ·  269 留言

這種 SQL 是在開發過程中 一時方便才會使用 對吧

正式功能大概不會使用這種 SQL?感覺整個讓 foreign key 機制失去意義

 
chenjenping   ·  4年前
4 貼文  ·  14 留言
 
您的留言
chenjenping
4 貼文  ·  14 留言
查看所有文章